مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران فردای روشن، در سال 1384رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در راستای همسویی با چشم‌اندازهای آموزشی ـ پژوهشی کشور در اسنادی چون قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سند نقشه جامع علمی کشور، طرح آمایش سرزمین و همچنین اهداف مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چشم انداز و رسالت‌های خویش را تعریف کرده است. بر این اساس، مبتنی بر پاسخ به چالش بزرگ آکادمیک کشور در خصوص خروج نخبگان و دانش آموختگان از کشور از یک سو و تأکید بر بهره‌گیری از دانش بین المللی و تجارب دانشگاه‌های برتر جهان از سویی دیگر، این مؤسسه اقدام به عقد تفاهم نامه های علمی ـ آموزشی با مراکز و دانشگاه های برتر ملی ـ بین المللی نموده است به گونه‌ای که دانشجویان و دانش‌پژوهان ایرانی با حداقل هزینه‌های مادی و غیرمادی در وطن خود بتوانند از به روزترین دانش دنیا در انتظام‌های مختلف و برترین اساتید بین المللی و

ملی بهره گیرند. با چنین انگیزه ای این مؤسسه چشم انداز

خود را چنین به تصویرآورده است:

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است