دپارتمان دوره های مشترک

دپارتمان مدیریت مؤسسه آموزش عالی کاوشگران با همکاری خبرگزاری موج در پاییز 94 برگزار می کند

دپارتمان مدیریت

دپارتمان مدیریت مؤسسه آموزش عالی کاوشگران با همکاری دانشگاه مازیار در پاییز 94 برگزار می کند

اعزام دانشجو

اعزام دانشجو با همکاری موسسه یگانه سفیران دانش

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است